Już wkrótce... nasza nowa strona internetowa! Logo Rymarz Zdort Maruta

Polityka prywatności

1.WSTĘP

1.1. Rymarz, Zdort, Gasiński, Her i Wspólnicy Spółka Komandytowa z siedzibą w Warszawie (00-850), ul. Prosta 18 („Kancelaria”) jest Administratorem i przechowuje oraz przetwarza Dane Osobowe pracowników, klientów i ich pracowników, dostawców oraz innych osób fizycznych w różnych celach.

1.2. Niniejsza polityka dotycząca ochrony Danych Osobowych („Polityka”) określa sposób przestrzegania przez Kancelarię obowiązków wynikających z właściwych Przepisów Prawa Dotyczących Danych Osobowych oraz reguluje sposób postępowania z Danymi Osobowymi w związku z korzystaniem przez Państwa z serwisu internetowego prowadzonego przez Administratora.

1.3. W przypadku pytań lub uwag dotyczących treści niniejszej Polityki należy skontaktować się z Kancelarią.

2.DEFINICJE 

2.1. Dla celów niniejszej Polityki istotne jest zrozumienie znaczenia następujących terminów:

2.1.1. Administrator: oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych; jeżeli cele i sposoby takiego przetwarzania są określone w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego, to również w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego może zostać wyznaczony administrator lub mogą zostać określone konkretne kryteria jego wyznaczania.

2.1.2. Przepisy Prawa Dotyczące Danych Osobowych: oznaczają wszelkie odpowiednie przepisy prawa dotyczące przetwarzania, ochrony oraz wykorzystywania Danych Osobowych mające zastosowanie do Kancelarii, w tym przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz wszelkich przepisów krajowych, regulacji oraz przepisów wykonawczych przyjętych na terytorium Rzeczpospolitej Polski. Kancelaria będzie ponadto uwzględniać wszelkie wytyczne, kodeksy praktyk oraz postępowania wydane przez właściwy Organ Nadzorczy w zakresie Przepisów Prawa Dotyczących Danych Osobowych (niezależnie, czy powyższe wytyczne bądź kodeksy będą miały moc prawną).

2.1.3. Serwis: oznacza stronę internetową pod adresem: rymarz-zdort.com

2.1.4. Dane Osobowe: oznacza wszystkie Dane Osobowe, zgodnie z definicją w RODO, które Kancelaria otrzymuje lub uzyskuje, przechowuje, do których posiada dostęp lub przetwarza w związku z świadczeniem usług poprzez Serwis dotyczące możliwych do zidentyfikowania (bezpośrednio lub pośrednio) osób fizycznych, takich jak osoby starające się o pracę, obecni i byli pracownicy, pracownicy kontraktowi oraz inny personel, klienci, dostawcy, agenci, a także kontakty marketingowe.

2.1.5. Organ Nadzorczy: oznacza niezależny organ publiczny ustanowiony przez państwo członkowskie zgodnie z art. 51 RODO, czyli Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

3.ZGODNE Z PRAWEM I RZETELNE PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

3.1. Kancelaria jest zobowiązana do przetwarzania Danych Osobowych w sposób zgodny z prawem i rzetelny zgodnie z prawami przysługującymi osobom fizycznym. Co do zasady oznacza to, że Kancelaria nie powinna przetwarzać Danych Osobowych, chyba że:

3.1.1. osoba, której Dane Osobowe przetwarzamy wyraziła na to zgodę (np. dokonując zapisu na newsletter prawny);

3.1.2. czynność przetwarzania jest:

(a) konieczna w celu wykonania zobowiązań prawnych lub skorzystania z praw, lub

(b) z innych przyczyn leży to w naszym prawnie uzasadnionym interesie i nie narusza w nadmierny sposób prawa osoby fizycznej do prywatności.

3.2. W większości przypadków sytuacje wskazane w pkt 3.1.1. oraz 3.1.2. (a) oraz (b) będą mieć zastosowanie do celów korzystania z Serwisu.

4.PRAWIDŁOWOŚĆ I ZASTOSOWANIE

4.1. Kancelaria zapewni, że przetwarzane przez nią Dane Osobowe będą prawidłowe, adekwatne i stosowne, a ich zakres jest ograniczony do tego, co niezbędne do celów, dla których są one przetwarzane. Kancelaria nie będzie przetwarzała Danych Osobowych uzyskanych w jednym celu w innym, niepowiązanym celu, chyba że dana osoba fizyczna wyraziła na taką czynność zgodę lub racjonalnie oczekiwałaby, że taka czynność będzie mieć miejsce.

4.2. Osoby, których Dane Osobowe są przechowywane są zobowiązane podjąć stosowne kroki w celu zapewnienia, że przechowywane przez Kancelarię Dane Osobowe są prawidłowe, stosowne i uaktualnione zgodnie z wymogami.

5.PRAWA PRZYSŁUGUJĄCE OSOBOM FIZYCZNYM

5.1. Osobom fizycznym przysługuje w określonych okolicznościach szereg praw w zakresie sposobu zarządzania ich Danymi Osobowymi. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji lub w przypadku otrzymania zapytania w kwestii takich praw należy zwrócić się do Kancelarii. W skrócie, prawa osób fizycznych w powyższym zakresie obejmują:

5.1.1. prawo uzyskania informacji o sposobie przetwarzania swoich Danych Osobowych;

5.1.2. prawo dostępu do swoich Danych Osobowych;

5.1.3. prawo do sprostowania nieprawidłowych Danych Osobowych;

5.1.4. prawo żądania usunięcia swoich Danych Osobowych (tzw. prawo bycia zapomnianym);

5.1.5. prawo ograniczenia przetwarzania swoich Danych Osobowych;

5.1.6. prawo do przenoszenia Danych Osobowych;

5.1.7. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie Danych Osobowych (np. poprzez zmianę ustawień przeglądarki dot. plików cookies, wycofanie zgody na przesyłanie informacji o wydarzeniach i newslettera na adres e-mail, co nie ma wpływu na zgodność przetwarzania z prawem przed wycofaniem zgody);

5.1.8. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Danych Osobowych, jeżeli dane te nie są już niezbędne do celów, w których były zbierane;

5.1.9. prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego;

5.2. Ponadto, osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania potwierdzenia, czy przetwarzane są Dane Osobowe jej dotyczące.

6.PRZEKAZYWANIE DANYCH DO OSÓB TRZECICH

6.1. Przekazywanie przez Kancelarię Danych Osobowych osobom trzecim ma na celu wsparcie realizacji usług przez Kancelarię. Wszelkie pisemne zasady stosowane przez Kancelarię z osobami trzecimi przetwarzającymi Dane Osobowe mają na celu zapewnienie, że każda taka osoba trzecia przetwarza Dane Osobowe wyłącznie na polecenie Kancelarii oraz w celu przez Kancelarię wskazanym, a także, że zastosuje ona odpowiednie środki organizacyjne, techniczne oraz w zakresie bezpieczeństwa Danych Osobowych.

6.2. Dane będą ujawniane w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, operatorom pocztowym świadczącym usługi wysyłki, podmiotom świadczącym usługi hostingowe.

6.3. Kancelaria może podlegać obowiązkowi prawnemu ujawnienia Danych Osobowych organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

6.4. Kancelaria zastrzega również prawo do przekazywania Danych Osobowych osób, których Dane Osobowe są przechowywane w wyniku dokonanego połączenia, przejęcia, sprzedaży aktywów, upadłości lub innej transakcji.

7.PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EOG

1.1. Kancelaria może przekazywać Dane Osobowe w ramach stosunków umownych do krajów poza Europejskim Obszarem Gospodarczym („EOG”). W takim przypadku stosuje wszelkie odpowiednie środki umowne w celu zagwarantowania odpowiedniego stopnia ochrony Danych Osobowych, w tym poprzez:

1.1.1. przekazywanie Danych Osobowych podmiotom spoza EOG następuje, gdy wobec danego państwa trzeciego, terytorium lub określonego sektora lub sektorów, gdzie znajduje się ten podmiot, została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej dotycząca stwierdzenie zapewnienia odpowiedniego stopnia ochrony Danych Osobowych;

1.1.2. stosowanie standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską;

1.1.3. stosowanie wiążących reguł korporacyjnych, zgodnie z art. 47 RODO.

8.MARKETING BEZPOŚREDNI

8.1. Kancelaria może wykorzystywać dane osobowe w celu kierowania do niego treści marketingowy kanałami zdalnymi, w tym pocztą elektroniczna lub telefonicznie. Działania takie są podejmowane przez Kancelarię wyłącznie w przypadku, gdy osoba fizyczna wyraziła zgodę na podejmowanie takich działań. Osoba fizyczna może wycofać zgodę w dowolnym momencie.

8.2. Kancelaria zobowiązana jest spełnić żądanie osoby fizycznej dot. niewykorzystywania jej Danych Osobowych do celów marketingu bezpośredniego.

8.3. Żądanie należy złożyć poprzez kontakt z Kancelarią pocztą elektroniczną na adres office@rymarz-zdort.com lub pocztą tradycyjna na adres ul. Prosta 18, Warszawa, 00-850.

9.PLIKI COOKIES

9.1. W przypadku gdy odwiedzasz stronę Kancelarii, automatycznie zbieramy, przechowujemy oraz używamy technicznych informacji o Państwa sprzęcie i korzystaniu z Serwisu z wykorzystaniem plików cookies (tzw. „ciasteczek”).

9.2. Więcej informacji na temat plików cookies oraz informacje jak je wyłączyć znajdują się w Polityce cookies pod adresem: https://rymarz-zdort.com/pl/polityka-cookies/

10.PRZECHOWYWANIE DANYCH

10.1. W celu zapewnienia uczciwych warunków przetwarzania Danych Osobowych, Kancelaria podejmie działania mające na celu zapewnienie, że Dane Osobowe przechowywane będą w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której te dane dotyczą. Ponadto, Kancelaria nie będzie zatrzymywać żadnych Danych Osobowych przez okres dłuższy, niż jest to racjonalnie niezbędne do celów, w których dane te zostały pierwotnie zebrane, lub w których dane te były dalej przetwarzane, ani dłużej niż jest to konieczne w celu wywiązania się z obowiązku prawnego w zakresie okresu przechowywania Danych Osobowych.

11.BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

11.1. Kancelaria stosuje odpowiednie techniczne środki bezpieczeństwa mające na celu zapobieżenia przypadkowemu udostępnieniu przechowywanych przez Kancelarię Danych Osobowych niepowołanym osobom oraz celowemu uzyskaniu do nich dostępu przez takie osoby.

12.ZGŁASZANIE NARUSZEŃ

12.1. Wszyscy pracownicy Kancelarii, a także jej kontrahenci mają obowiązek niezwłocznego zgłaszania faktycznych lub potencjalnych braków przestrzegania przepisów dotyczących ochrony danych lub naruszeń postanowień niniejszej Polityki do osoby odpowiedzialnej za ochronę Danych Osobowych w celu umożliwienia Kancelarii podjęcia odpowiednich kroków mających na celu przeciwdziałanie i ograniczenie skutków naruszenia oraz wywiązanie się z ciążących na Kancelarii wymogach prawnych i regulacyjnych, w tym dokonanie odpowiedniego zgłoszenia do ubezpieczycieli.

13.MONITOROWANIE SKUTECZNOŚCI I WERYFIKACJA ZASAD POLITYKI

13.1. Niniejsza Polityka będzie podlegać weryfikacji. Kancelaria będzie na bieżąco analizować skuteczność jej postanowień, aby wiedzieć, czy spełnia ona założone w niej cele i w przypadku konieczności aktualizować ją.

13.2. Polityka została przyjęta i obowiązuje od: 01.01.2022 r.

14.DANE KONTAKTOWE:

Rymarz, Zdort, Gasiński, Her i Wspólnicy Spółka Komandytowa z siedzibą w Warszawie

Prosta 18; 00-850 Warszawa

TEL: +48 22 520 4000

FAX: +48 22 520 4001

EMAIL: office@rymarz-zdort.com

ZAPISZ SIĘ
do naszego
Newslettera

Potwierdź swój adres e-mail

Check your mailbox and click the link to confirm your subscription to our Newsletter.

Thank you!